Ayuttaya V

Artist: Damon Kowarsky

Title: Ayutthaya V

Medium: Etchings and Aquatint

Print Size: 20 x 32 cm

Year: 2013

Edition of 12
HK$3,550.00